Newyddion

Tŷ Gobaith

Tŷ Gobaith

Cynhaliwyd Diolchgarwch Cynhaeaf yn yr ysgol yn ddiweddar a chodwyd £234 ar gyfer Tŷ Gobaith. Mae'r llun yn dangos rhai o'r cyngor ysgol yn cyflwyno'r siec i Cathy Evans. Bydd yr ysgol hefyd yn gwerthu cardiau Nadolig ar gyfer Tŷ Gobaith.

Gorffennaf Newyddion

Gorffennaf Newyddion

Plant blwyddyn 6 yn derbyn gwersi beicio a dysgu am ddiogelwch y ffordd. Cafodd ddisgyblion blwyddyn 6 barti ffarwelio ar nos Iau, Gorffennaf 11eg yn neuadd yr ysgol. Cafwyd gwledd o fwyd, disgo a llawer o hwyl yn edrych ar hen luniau. Pob hwyl yn Ysgol Uwchradd...

Ymweliad â Chaerdydd 2019

Ymweliad â Chaerdydd 2019

Ymweliad â Chaerdydd Daeth yr amser unwaith eto i ddisgyblion flwyddyn 6 ymweld â Chaerdydd fel rhan o waith y tymor yn cymharu ardaloedd yng Nghymru.  Cafwyd tri diwrnod prysur a heulog yn aros yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd.  Llenwyd y dyddiau gyda ymweliadau â...

Mawrdd 2019 Newyddion

Mawrdd 2019 Newyddion

Mawrdd 2019 Newyddion Wythnos  Cariad @ Iaith I ddathlu’r wythnos bu disgyblion bl 3 a 4 yn  creu cerddi acrostig am Dewi Sant. Fel rhan o waith celf y tymor y mae’r disgyblion wedi bod yn astudio lluniau Menywod Cymreig  yr artist o Geredigion Ruth Jên ac yn efelychu...

Easy Fundraising

Easy Fundraising

Easy Fundraising Oeddech chi'n gwybod, pryd bynnag y prynwch unrhyw beth ar-lein - o'ch siop wythnosol i'ch gwyliau blynyddol - gallech chi gasglu rhodd am ddim i Ysgol Penybryn? Mae yna dros 3,000 o siopau a safleoedd yn barod i roi rhodd, gan gynnwys Amazon, eBay,...

Diolchgarwch yr Adran Iau

Diolchgarwch yr Adran Iau

Diolchgarwch yr Adran Iau Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi Gwasanaeth Diolchgarwch yr Adran Iau, yn enwedig  Clare Crowley o Uned dementia Llys Cadfan a ddaeth i annerch y plant. Os hoffech gyfrannu at y casgliad, bydd yn mynd tuag at yr Uned Dementia Llys Cadfan.

Taliadau ar lein

Taliadau ar lein Cyfarwyddiadau ar gyfer rhieni I allu talu ar lein ar gyfer arian cinio a thripiau ysgol. Fideo...  https://www.youtube.com/watch?v=KiHmg1W3OTw

Prosiect Dalgylch Cantre’r Gwaelod

Prosiect Dalgylch Cantre’r Gwaelod

Prosiect Dalgylch Cantre’r Gwaelod Daeth disgyblion blwyddyn 6 ysgolion cynradd y Dalgylch( Ysgol Pennal, Ysgol Dyffryn Dulas Corris, Ysgol Craig y Deryn ac Ysgol Penybryn) yn ogystal a disgyblion blwyddyn 7 Ysgol Uwchradd Tywyn, at ei gilydd i weithio ar brosiect...

Trawsgwlad Dal I Fynd

Trawsgwlad Dal I Fynd

Trawsgwlad Dal I Fynd COED Y BRENIN, DOLGELLAU DYDD LLUN 14.05.2018 Rasus yn cychwyn am 16:30 wrth y Go Ape Hut uwch ben y maes parcio/ Gorffen tua 17:45 Trefn yr rasus: Genod Bl 3 / Girls Yr 3 - Hogiau Bl 3 / Boys Yr 3 Genod Bl 4 / Girls Yr 4 - Hogiau Bl 4 / Boys Yr...

Cyngerdd Pigion a Mwy

Cyngerdd Pigion a Mwy

Cyngerdd Pigion a Mwy Nos Iau, Ebrill 12fed 6.30yh Neuadd Ysgol Penybryn Hall - Mynediad : £2 (i gynnwys lluniaeth ysgafn) Croeso cynnes i bawb!  

Dosbarth Derbyn – Cymeriadau Difyr

Dosbarth Derbyn – Cymeriadau Difyr

Dosbarth Derbyn - Cymeriadau Difyr Diolch i Ganolfan Peniarth am ddod atom i lawnsio cyfres 'Cymeriadau Difyr'. Cawsom hwyl gyda Manon Steffan Ros ac Elena D'Cruze-Reynolds yn gwrando ar storiau a lliwio lluniau o'r cymeriadau. [gallery type="rectangular" link="none"...

PC John

PC John

PC John Diolch i PC John am ddod i ddysgu Blwyddyn 6 am greu cyfrineiriau a proffiliau addas ar y wê.

Co-Op Fairtrade

Co-Op Fairtrade

Co-Op Fairtrade Diolch i Barry a Martin o siop Co-op Tywyn am ddod i siarad am Masnach Deg. Cafodd pawb hwyl yn dawnsio a dysgu llawer am Masnach Deg.

Bore Coffi

Bore Coffi

Bore Coffi Masnach Deg Paned a blasu bariau grawnfwyd Masnach Deg Dydd Gwener, Mawrth 9fed Neuadd Ysgol Penybryn 10:00 - 11:30 Pris Mynediad: £2

Siarter Iaith – Aled Hughes

Siarter Iaith – Aled Hughes

Siarter Iaith - Aled Hughes Swyddogion siarter iaith wedi iddynt gysylltu â rhaglen Aled Hughes ar Radio Cymru i ofyn iddo chwarae cân gan Swnami i ddathlu wythnos Cariad@iaith.  Mae hyn am eu bod wedi bod yn gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg yn wythnosol yn y...

We Bake You Take

We Bake You Take

We Bake You Take Diolch i Karen a Suzanne o We Bake You Take am ddod atom ni i siarad am eu busnes bwyd.  Roedd yn ddiddorol iawn.

Wythnos Cariad@Iaith

Wythnos Cariad@Iaith Chwefror 26-Mawrth 2  Yn ystod yr wythnos bydd llawer o weithgareddau yn yr ysgol i hyrwyddo yr Iaith Gymraeg drwy themau amrywiol. Dydd Iau - Dydd Gwyl Ddewi ac Eisteddfod Ysgol - Gwisgo coch, gwyn a gwyrdd, a chenhinen bedr. Dydd Gwener -...

Criced i blant

Criced i blant

Criced i blant I blant blwyddyn 5 ac uwch... Dechrau Nos Iau 22/02/2018 @ 18:00-19:00 Canolfan Hamdden Glan Wnion Leisure Centre, Dolgellau

Santes Dwynwen

Santes Dwynwen

Santes Dwynwen Buom yn dathlu diwrnod Santes Dwynwen wrth wneud cacennau cri a chalonnau origami.

Calennig

Calennig

Calennig Buom ni yn canu calennig ddosbarthiadau yr ysgol, a cawsom ni galennig ganddynt.  Cawsom hefyd flasu taffi triog - iym!

Llwyddiant Pel-Droed

Llwyddiant Pel-Droed

Llwyddiant Pel-Droed Da iawn Evie Holt (Bl 4) ar dy lwyddiant yn chwarae pel-droed i dim merched canolbarth Cymru. Yn ddiweddar mi fuodd yn cystadlu mewn twrnament yng Nghaerdydd.  Sgoriodd dwy gol, da iawn ti Evie - gobeithio y bydd llwyddiant eto i ti yn y dyfodol....

Newyddion Chwaraeon – Rhagfyr 17

Newyddion Chwaraeon – Rhagfyr 17

Newyddion Chwaraeon - Rhagfyr 17 Llongyfarchiadau i dÎm gymnasteg yr ysgol ar eu llwyddiant yng Nghystadleuaeth Gymnasteg Eryri 30/11/17. Aeth  y tim i Gaernarfon ar ddiwrnod olaf fis Tachwedd i gystadlu yng Nghystadleuaeth Eryri.  Roedd y safon yn aruthrol o uchel...

Sioe Mewn Cymeriad

Sioe Mewn Cymeriad

Sioe Mewn Cymeriad Sioe Mewn Cymeriad – Miliwn o Siaradwyr Cafodd disgyblion Blwyddyn 5/6 y cyfle i wylio sioe ‘Mewn Cymeriad’ ar y thema ‘Miliwn o Siaradwyr’. Llion Williams oedd yr actor yn cyflwyno y sioe. Cawsant gyfle i ddysgu am ddatblygiad yr iaith Gymraeg a...

Plant Mewn Angen 2017

Plant Mewn Angen 2017

Plant Mewn Angen 2017 Mi benderfynnodd y Cyngor Ysgol mai gwisgo pyjamas  oedd thema y flwyddyn hon.  Bu disgyblion Blwyddyn 6 yn brysur yn gwneud cacennau i bawb.  Roedd ffrwythau amrywiol ar werth hefyd. Casglwyd 2c i lenwi Pydsi a llwyddwyd i gasglu £438.50 tuag at...

Ffair Lyfrau Ysgol Penybryn

Ffair Lyfrau Ysgol Penybryn

Ffair Lyfrau Ysgol Penybryn Cynhelir Ffair Lyfrau yn yr ysgol ar y dyddiadau isod.  Bydd cyfle i chi ddod gyda’ch plentyn i ddewis llyfr.  Bydd yr ysgol yn derbyn 60% o’r gwerthiant mewn llyfrau. Dydd Mawrth  24 Hydref - 3.30 pm – 5.30 pm Dydd Mercher 25 Hydref - 3.30...

Ffair wybodaeth ADYaCh

Ffair wybodaeth ADYaCh Croeso i Rieni, Athrawon a Llywodraethwyr ysgolion Cynradd ac Uwchradd.  Cyfle i gyfarfod y Tîm a’r asiantaethau ADY yng Ngwynedd a Môn. 14:30 – 18:30: Ysgol Eifionydd 14/11/17 Ysgol Bro Idris (uwchradd/secondary) 15/11/17 Ysgol Syr Hugh...

Dysgwch Gymraeg efo ni

Dysgwch Gymraeg efo ni Lefel Mynediad - Dechreuwyr Dolgellau - Coleg Meirion - Dwyfor Dechrau: 28/09/2017 09:00 - 11:00 28/09/2017 18:00 - 20:30 08/11/2017 09:00 - 11:00 Harlech - Old Library Dechrau: 25/09/2017 14:00 - 16:00 Tywyn - Secondary School Dechrau:...

Mynediad i Ysgol Gynradd – Medi 2018

Mynediad i Ysgol Gynradd – Medi 2018

Mynediad i Ysgol Gynradd - Medi 2018 Atgoffir rhieni sydd â phlant unai yn 3 oed cyn 1af Medi, 2018 ac yn dymuno mynediad rhan amser i ysgol neu sy’n 4 oed cyn 1af Medi, 2018 ac yn dymuno mynediad llawn amser i ysgol, i wneud cais am le i’w plant cyn gynted ag y bo...

Athletau’r Urdd

Athletau’r Urdd Llongyfarchiau mawr i’r canlynol ar eu llwyddiant yn Athletau’r Urdd, Cylch Dysynni. Naid Hir Bechgyn Bl 5&6 Dafydd Sion Evans 1af/1st Harvey John-Cunliffe 3ydd/3rd Naid Hir Merched  Bl 5&6 Gabriella Bowman 1af/1st Ruby Parsons 3ydd/3rd Ras...

Diwrnod y Chwedegau

Diwrnod y Chwedegau

Diwrnod y Chwedegau Diwrnod olaf y tymor, bu disgyblion blwyddyn 5/6 yn dathlu mewn steil yn dilyn gwneud gwaith ar y chwedegau.  Gwisgodd pawb i fyny mewn gwisgoedd o’r cyfnod.  Cafwyd parti arbennig gyda bwyd, diod a cherddoriaeth o’r chwedegau. Hwyl a sbri!...

Cymorth efo’r Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd

Cymorth efo’r Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd

Cymorth efo’r Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd Bydd eich plentyn yn eistedd profion cenedlaethol yn ystod mis Mai(rhwng Mai 3 -10). Bydd 3 prawf i ddisgyblion Blwyddyn 2 ( Darllen Cymraeg, Rhifedd Gweithdrefnol a Rhesymu) a 4 prawf i ddisgyblion Blwyddyn 3-6...

Dathlu Diwrnod y Llyfr

Dathlu Diwrnod y Llyfr

Dathlu Diwrnod y Llyfr Bu disgyblion blwyddyn 3 a 4 yn lwcus iawn o gael cwmni Meleri Wyn James, awdures cyfres Na Nel!, i gynnal gweithdy ysgrifennu.  Siaradodd ychydig am ei gwaith a darllen darnau gwahanol o’u llyfrau.  Aethant ymlaen i ysgrifennu stori ar y cyd...

Trydar

Trydar

Trydar Mae gan Ysgol Penybryn safwe Twitter/Trydar @penybryntywyn.  Bydd gwybodaeth a newyddion yn cael ei uwchlwytho yn achlysurol.

Eisteddfod Ysgol Penybryn Tywyn 2017

Eisteddfod Ysgol Penybryn Tywyn 2017

Eisteddfod Ysgol Penybryn Tywyn 2017 Cynhaliwyd Eisteddfod yr ysgol ar Ddydd Gŵyl Dewi yn neuadd yr ysgol. Bu cystadlu brwd drwy gydol y prynhawn.  Enillydd y gadair oedd Ruby Parsons, Blwyddyn 6 a ysgrifennodd bortread o’i chwaer, Cleo.  Daeth Alison Beard yn ail a...

Diwrnod dathlu’r Fari Lwyd

Diwrnod dathlu’r Fari Lwyd

Diwrnod dathlu’r Fari Lwyd Daeth Mair Tomos Ifans atom ym mlwyddyn 3 a 4 i’n dysgu am draddodiad y Fari Lwyd. Cafodd y plant y cyfle i gymeryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau er mwyn paratoi ar gyfer uchafbwynt y dydd sef gorymdeithio o amgylch yr ysgol yn canu...

Jeremy Murfin & Mark Dancer

Jeremy Murfin & Mark Dancer

Roedd Jeremy Murfin a  Mark Dancer  yn dechrau ar eu taith gerdded noddedig bore dydd Gwener, Medi 23ain o Neuadd Ysgol Penybryn.  Byddant yn cerdded y daith y byddai Sant Cadfan wedi ei cherdded o Dywyn i Ynys Enlli. Aeth disgyblion Cyfnod Allweddol 2 gyda nhw i...

Queen’s 90th Birthday

Queen’s 90th Birthday

Cynhaliwyd parti yn Neuadd Pendre  ym mis Mehefin ar gyfer y pen-blwydd y freninhes yn 90 . Yn y llun mae Ellyw Evans yn derbyn y plât a roddwyd yn garedig i'r ysgol gan y Maer Alun Wyn Evans o Gyngor tref Tywyn .

TAITH GERDDED Tywyn I YNYS ENLLI

TAITH GERDDED Tywyn I YNYS ENLLI

Ar ddydd Gwener Medi 23ain 2016 bydd Jeremy Murfin a Mark Dancer yn dechrau ar daith 85 milltir o Dywyn i Ynys Enlli. I nodi’r 1500 mlynedd ers i Sant Cadfan gyrraedd Tywyn, byddant yn dilyn llwybr y pererinion i Enlli ble sefydlodd Sant Cadfan fynachdy. Rydym yn...

Eisteddfod Ysgol

Eisteddfod Ysgol

Eisteddfod Ysgol Cynhaliwyd Eisteddfod Ysgol Flynyddol yr ysgol ar ddydd Iau, Mawrth 3ydd gyda Mr. a Mrs.Pierce, a Mrs. Sian Jarman yn beirniadu y cystadlaethau.  Bu cystadlu brwd drwy’r prynhawn ac uchafbwynt y dydd oedd Heidi Owen, Blwyddyn 6 yn ennill y gadair am...

Diwrnod y Llyfr

Diwrnod y Llyfr

Diwrnod y Llyfr I ddathlu Diwrnod y llyfr daeth y disgyblion a’r staff i’r ysgol wedi gwisgo fel cymeriad allan o lyfr. Daeth pawb a’i hoff lyfr hefyd a chreu clawr newydd a llyfr nôd. Enillwyr y gystadleuaeth oedd: Blwyddyn 6 – Efan Ros Blwyddyn 5 – Tili a Beth Pugh...

Hyfforddiant Beicio

Hyfforddiant Beicio

Hyfforddiant Beicio Cafodd llawer o ddisgyblion Blwyddyn 6 hyfforddiant beicio. Dyma nhw gyda’u tystysgrifau. Maent i gyd rwan yn gymwys i yrru beic ar y ffordd fawr ac wedi dysgu llawer am ddiogelwch y ffordd.

Diwrnod T Llew Jones

Diwrnod T Llew Jones

Diwrnod T Llew Jones Unwaith eto eleni, bu i blant yr ysgol ddathlu Diwrnod T.Llew Jones. Ond roedd hi’n ddathliad arbennig eleni, gan ei bod yn 100 mlynedd ers ei eni. Cafwyd amrywiol weithgareddau yn ystod y dydd a gwasanaeth i ddiolch am y ddawn o ysgrifennu a...

Techniquest

Techniquest

Cafodd plant yr Adran Iau wers Fathemateg gwahanol iawn y mis yma. Daeth athro o Techniquest i gyflwyo sioe am Robert Recorde, Cymro o Ddinbych y Pysgod a ddyfesiodd yr arwydd hafal. Bu’r plant yn brysur yn datrys problemau, ac wrth ddatrys problem yn ennill...

Gwobrwyo Diwedd Tymor Ysgol Penybryn 2015

Gwobrwyo Diwedd Tymor Ysgol Penybryn 2015

Warren Doyle, Blwyddyn 3, Gwobr disgybl sydd wedi gwneud y cynnydd mwyaf. Ruby-Lyn Pierce, Blwyddyn 2, Gwobr i’r disgybl mwyaf gweithgar. Kayla-May Matthews, Dosbarth Derbyn, Gwobr Parablu yn y Gymraeg. Maia Bowman, Blwyddyn 6, Gwobr Chwaraeon. Ffion Evans, Blwyddyn...

Digwyddiadau

Tempest
Dyddiad: Chwefror 3, 2020, 12:00 am
Diwedd: Chwefror 4, 2020, 12:00 am
Bl 5 i Arthog // Year 5 in Arthog
Dyddiad: Chwefror 6, 2020, 12:00 am
Diwedd: Chwefror 8, 2020, 12:00 am
Hanner Tymor // Half Term
Dyddiad: Chwefror 17, 2020, 12:00 am
Diwedd: Chwefror 22, 2020, 12:00 am
Defnyddiwch y calendr i weld manylion digwyddiadau