Newyddion

Calennig

Calennig Buom ni yn canu calennig ddosbarthiadau yr ysgol, a cawsom ni galennig ganddynt.  Cawsom hefyd flasu taffi triog - iym!

Llwyddiant Pel-Droed

Llwyddiant Pel-Droed Da iawn Evie Holt (Bl 4) ar dy lwyddiant yn chwarae pel-droed i dim merched canolbarth Cymru. Yn ddiweddar mi fuodd yn cystadlu mewn twrnament yng Nghaerdydd.  Sgoriodd dwy gol, da iawn ti Evie - gobeithio y bydd llwyddiant eto i ti yn y dyfodol....

Newyddion Chwaraeon – Rhagfyr 17

Newyddion Chwaraeon - Rhagfyr 17 Llongyfarchiadau i dÎm gymnasteg yr ysgol ar eu llwyddiant yng Nghystadleuaeth Gymnasteg Eryri 30/11/17. Aeth  y tim i Gaernarfon ar ddiwrnod olaf fis Tachwedd i gystadlu yng Nghystadleuaeth Eryri.  Roedd y safon yn aruthrol o uchel...

Sioe Mewn Cymeriad

Sioe Mewn Cymeriad Sioe Mewn Cymeriad – Miliwn o Siaradwyr Cafodd disgyblion Blwyddyn 5/6 y cyfle i wylio sioe ‘Mewn Cymeriad’ ar y thema ‘Miliwn o Siaradwyr’. Llion Williams oedd yr actor yn cyflwyno y sioe. Cawsant gyfle i ddysgu am ddatblygiad yr iaith Gymraeg a...

Plant Mewn Angen 2017

Plant Mewn Angen 2017 Mi benderfynnodd y Cyngor Ysgol mai gwisgo pyjamas  oedd thema y flwyddyn hon.  Bu disgyblion Blwyddyn 6 yn brysur yn gwneud cacennau i bawb.  Roedd ffrwythau amrywiol ar werth hefyd. Casglwyd 2c i lenwi Pydsi a llwyddwyd i gasglu £438.50 tuag at...

Ffair Lyfrau Ysgol Penybryn

Ffair Lyfrau Ysgol Penybryn Cynhelir Ffair Lyfrau yn yr ysgol ar y dyddiadau isod.  Bydd cyfle i chi ddod gyda’ch plentyn i ddewis llyfr.  Bydd yr ysgol yn derbyn 60% o’r gwerthiant mewn llyfrau. Dydd Mawrth  24 Hydref - 3.30 pm – 5.30 pm Dydd Mercher 25 Hydref - 3.30...

Ffair wybodaeth ADYaCh

Ffair wybodaeth ADYaCh Croeso i Rieni, Athrawon a Llywodraethwyr ysgolion Cynradd ac Uwchradd.  Cyfle i gyfarfod y Tîm a’r asiantaethau ADY yng Ngwynedd a Môn. 14:30 – 18:30: Ysgol Eifionydd 14/11/17 Ysgol Bro Idris (uwchradd/secondary) 15/11/17 Ysgol Syr Hugh...

Dysgwch Gymraeg efo ni

Dysgwch Gymraeg efo ni Lefel Mynediad - Dechreuwyr Dolgellau - Coleg Meirion - Dwyfor Dechrau: 28/09/2017 09:00 - 11:00 28/09/2017 18:00 - 20:30 08/11/2017 09:00 - 11:00 Harlech - Old Library Dechrau: 25/09/2017 14:00 - 16:00 Tywyn - Secondary School Dechrau:...

Mynediad i Ysgol Gynradd – Medi 2018

Mynediad i Ysgol Gynradd - Medi 2018 Atgoffir rhieni sydd â phlant unai yn 3 oed cyn 1af Medi, 2018 ac yn dymuno mynediad rhan amser i ysgol neu sy’n 4 oed cyn 1af Medi, 2018 ac yn dymuno mynediad llawn amser i ysgol, i wneud cais am le i’w plant cyn gynted ag y bo...

Athletau’r Urdd

Athletau’r Urdd Llongyfarchiau mawr i’r canlynol ar eu llwyddiant yn Athletau’r Urdd, Cylch Dysynni. Naid Hir Bechgyn Bl 5&6 Dafydd Sion Evans 1af/1st Harvey John-Cunliffe 3ydd/3rd Naid Hir Merched  Bl 5&6 Gabriella Bowman 1af/1st Ruby Parsons 3ydd/3rd Ras Gyfnewid...

Diwrnod y Chwedegau

Diwrnod y Chwedegau Diwrnod olaf y tymor, bu disgyblion blwyddyn 5/6 yn dathlu mewn steil yn dilyn gwneud gwaith ar y chwedegau.  Gwisgodd pawb i fyny mewn gwisgoedd o’r cyfnod.  Cafwyd parti arbennig gyda bwyd, diod a cherddoriaeth o’r chwedegau. Hwyl a sbri!...

Cymorth efo’r Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd

Cymorth efo’r Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd Bydd eich plentyn yn eistedd profion cenedlaethol yn ystod mis Mai(rhwng Mai 3 -10). Bydd 3 prawf i ddisgyblion Blwyddyn 2 ( Darllen Cymraeg, Rhifedd Gweithdrefnol a Rhesymu) a 4 prawf i ddisgyblion Blwyddyn 3-6...

Dathlu Diwrnod y Llyfr

Dathlu Diwrnod y Llyfr Bu disgyblion blwyddyn 3 a 4 yn lwcus iawn o gael cwmni Meleri Wyn James, awdures cyfres Na Nel!, i gynnal gweithdy ysgrifennu.  Siaradodd ychydig am ei gwaith a darllen darnau gwahanol o’u llyfrau.  Aethant ymlaen i ysgrifennu stori ar y cyd...

Trydar

Trydar Mae gan Ysgol Penybryn safwe Twitter/Trydar @penybryntywyn.  Bydd gwybodaeth a newyddion yn cael ei uwchlwytho yn achlysurol.

Eisteddfod Ysgol Penybryn Tywyn 2017

Eisteddfod Ysgol Penybryn Tywyn 2017 Cynhaliwyd Eisteddfod yr ysgol ar Ddydd Gŵyl Dewi yn neuadd yr ysgol. Bu cystadlu brwd drwy gydol y prynhawn.  Enillydd y gadair oedd Ruby Parsons, Blwyddyn 6 a ysgrifennodd bortread o’i chwaer, Cleo.  Daeth Alison Beard yn ail a...

Diwrnod dathlu’r Fari Lwyd

Diwrnod dathlu’r Fari Lwyd Daeth Mair Tomos Ifans atom ym mlwyddyn 3 a 4 i’n dysgu am draddodiad y Fari Lwyd. Cafodd y plant y cyfle i gymeryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau er mwyn paratoi ar gyfer uchafbwynt y dydd sef gorymdeithio o amgylch yr ysgol yn canu...

Adroddiad Estyn 2016

Annwyl rieni a gwarchodwyr, Croeso yn ol ir tymor newydd , gobeithio eich bod wedi cael gwyliau Nadolig hapus a bod 2017 yn flwyddyn dda i chi. Gai ar ran staff yr ysgol  a fi ddiolch yn fawr iawn i chi am eich cardiau ac anrhegion  Nadolig. Nifer ohonnoch wedi bod yn...

Newyddion Chwaraeon

Newyddion Chwaraeon Llongyfarchiadau i dim Gymnasteg yr ysgol! Tim buddugol yn y gala nofio eleni oedd Y Dreigiau Coch!

Plant Mewn Angen 2016

Plant Mewn Angen 2016 Cododd yr ysgol y swm gwych o £401 i Plant Mewn Angen trwy wisgo pyjamas a gwerthodd blwyddyn 6 gacenau a...

Jeremy Murfin & Mark Dancer

Roedd Jeremy Murfin a  Mark Dancer  yn dechrau ar eu taith gerdded noddedig bore dydd Gwener, Medi 23ain o Neuadd Ysgol Penybryn.  Byddant yn cerdded y daith y byddai Sant Cadfan wedi ei cherdded o Dywyn i Ynys Enlli. Aeth disgyblion Cyfnod Allweddol 2 gyda nhw i...

Queen’s 90th Birthday

Cynhaliwyd parti yn Neuadd Pendre  ym mis Mehefin ar gyfer y pen-blwydd y freninhes yn 90 . Yn y llun mae Ellyw Evans yn derbyn y plât a roddwyd yn garedig i'r ysgol gan y Maer Alun Wyn Evans o Gyngor tref Tywyn .

TAITH GERDDED Tywyn I YNYS ENLLI

Ar ddydd Gwener Medi 23ain 2016 bydd Jeremy Murfin a Mark Dancer yn dechrau ar daith 85 milltir o Dywyn i Ynys Enlli. I nodi’r 1500 mlynedd ers i Sant Cadfan gyrraedd Tywyn, byddant yn dilyn llwybr y pererinion i Enlli ble sefydlodd Sant Cadfan fynachdy. Rydym yn...

Noson E-ddiogelwch i rieni

Cafwyd noson lwyddianus yng nghwmni PC John yn cyflwyno gwybodaeth am sut i gadw y plant yn ddiogel ar y wê a codi ymwybyddiaeth am y peryglon. Rydym yn lwcus fel ysgol i gael PC John yn ein cefnogi ni a'r rhieni. Mae'n ymweld â dosbarthiadau yn dymhorol yn cyflwyno...

Siarter Iaith

Siarter Iaith Seremoni’r Wobr Arian 2014-15 Bu’r Cyngor Ysgol mewn seremoni i dderbyn tystysgrif y wobr arian am ein gwaith fel ysgol i hybu’r Siarter Iaith. Cawsom fore hwyliog iawn gyda nifer o gweithgareddau am Archarwyr o Gymru ac yn dysgu am stori Dinas Emrys....

Eisteddfod Ysgol

Eisteddfod Ysgol Cynhaliwyd Eisteddfod Ysgol Flynyddol yr ysgol ar ddydd Iau, Mawrth 3ydd gyda Mr. a Mrs.Pierce, a Mrs. Sian Jarman yn beirniadu y cystadlaethau.  Bu cystadlu brwd drwy’r prynhawn ac uchafbwynt y dydd oedd Heidi Owen, Blwyddyn 6 yn ennill y gadair am...

Diwrnod y Llyfr

Diwrnod y Llyfr I ddathlu Diwrnod y llyfr daeth y disgyblion a’r staff i’r ysgol wedi gwisgo fel cymeriad allan o lyfr. Daeth pawb a’i hoff lyfr hefyd a chreu clawr newydd a llyfr nôd. Enillwyr y gystadleuaeth oedd: Blwyddyn 6 – Efan Ros Blwyddyn 5 – Tili a Beth Pugh...

Hyfforddiant Beicio

Hyfforddiant Beicio Cafodd llawer o ddisgyblion Blwyddyn 6 hyfforddiant beicio. Dyma nhw gyda’u tystysgrifau. Maent i gyd rwan yn gymwys i yrru beic ar y ffordd fawr ac wedi dysgu llawer am ddiogelwch y ffordd. [gallery columns="1" link="none"...

Diwrnod T Llew Jones

Diwrnod T Llew Jones Unwaith eto eleni, bu i blant yr ysgol ddathlu Diwrnod T.Llew Jones. Ond roedd hi’n ddathliad arbennig eleni, gan ei bod yn 100 mlynedd ers ei eni. Cafwyd amrywiol weithgareddau yn ystod y dydd a gwasanaeth i ddiolch am y ddawn o ysgrifennu a...

Techniquest

Cafodd plant yr Adran Iau wers Fathemateg gwahanol iawn y mis yma. Daeth athro o Techniquest i gyflwyo sioe am Robert Recorde, Cymro o Ddinbych y Pysgod a ddyfesiodd yr arwydd hafal. Bu’r plant yn brysur yn datrys problemau, ac wrth ddatrys problem yn ennill...

Gwobrwyo Diwedd Tymor Ysgol Penybryn 2015

Warren Doyle, Blwyddyn 3, Gwobr disgybl sydd wedi gwneud y cynnydd mwyaf. Ruby-Lyn Pierce, Blwyddyn 2, Gwobr i’r disgybl mwyaf gweithgar. Kayla-May Matthews, Dosbarth Derbyn, Gwobr Parablu yn y Gymraeg. Maia Bowman, Blwyddyn 6, Gwobr Chwaraeon. Ffion Evans, Blwyddyn...

Digwyddiadau

Chwaraeon y Ddraig // Dragon Sports
Dyddiad: Ionawr 24, 2018, 3:20 pm
Diwedd: Ionawr 24, 2018, 4:15 pm
Chwaraeon y Ddraig // Dragon Sports
Dyddiad: Ionawr 31, 2018, 3:20 pm
Diwedd: Ionawr 31, 2018, 4:15 pm
Clwb Urdd Club
Dyddiad: Chwefror 1, 2018, 3:20 pm
Diwedd: Chwefror 1, 2018, 4:15 pm
Defnyddiwch y calendr i weld manylion digwyddiadau