Newyddion

CLWB GEMAU FIDEO MISOL: Mehefin

CLWB GEMAU FIDEO MISOL: Mehefin

Mi fydd Clwb Gemau Fideo Misol Mehefin yn cynnal cystadlaethau ar 23/06 i ddathlu bod tîm peldroed Cymru ar eu ffordd i Qatar! Y dasg yw creu ar MINECRAFT i grŵp 7-11oed yn dilyn thema Yma o Hyd, a bydd sesiwn FORTNITE ar gyfer y grŵp 12-15 oed. Cynhelir y sesiynau ar...

Cyrsiau ar-lein i rieni

Cyrsiau ar-lein i rieni

Fel ysgol rydym am sicrhau eich bod yn ymwybodol o'r cynnig gwych hwn, a noddir yn lleol: Efallai eich bod wedi clywed am gyrsiau ar-lein gwych i rieni, AM DDIM (gyda chod mynediad: NWSOL trwy: www.inourplace.co.uk  ar gyfer preswylwyr yn ein hardal? Mae Solihull...

Clwb Cwtch

Iau - 11:00/12:00 Gwener - 10:00 - 11:00 In 8 weeks you can learn to speak Welsh with your child - all from the comfort of your own sofa... For more information contact: anna.jones@meithrin.cymru

Amserlen Pythefnos Gyntaf Medi

Amserlen Pythefnos Gyntaf Medi Athrawon Miss Anwen Williams and Mrs Menna Jones will teach nursery & receptionMiss Ceri and Mrs Elain Williams will teach years 1&2Mrs Lynda Williams and Mrs Einir Evans will teach years 3&4Mrs Elen Miss Rhiell and Miss...

Newyddion 14-05-2020

Gobeithio eich bod chi a chymuned yr ysgol yn cadw'n iawn ac yn ddiogel.Ymhellach i gyhoeddiadau diweddar yn Lloegr am ysgolion yn ailagor, teimlwn ei bod yn bwysig ein bod yn ysgrifennu atoch i roi gwedd gliriach ar y sefyllfa yng Nghymru ar hyn o bryd.Mae'r...

Chwaraeon Am Oes

Chwaraeon Am Oes

Mae Tim Chwaraeon am Oes yn cyflwyno cystadleuaeth wythnosol newydd i blant oedran cynradd sy’n dechrau Dydd Llun,  11fed o Fai. Pob wythnos byddwn yn gosod sialens newydd a gofynnwn am fideos byr o’r plant/plentyn yn cwblhau’r sialens honno. Byddwn yna’n...

Coronafeirws Newydd

Coronafeirws Newydd

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ac asiantaethau iechyd cyhoeddus eraill y DU i fonitro'r sefyllfa yn Wuhan yn ofalus a gweithredu ein hymateb wedi'i gynllunio, gyda mesurau yn eu lle i ddiogelu iechyd y cyhoedd. Gweler ein...

Tŷ Gobaith

Tŷ Gobaith

Cynhaliwyd Diolchgarwch Cynhaeaf yn yr ysgol yn ddiweddar a chodwyd £234 ar gyfer Tŷ Gobaith. Mae'r llun yn dangos rhai o'r cyngor ysgol yn cyflwyno'r siec i Cathy Evans. Bydd yr ysgol hefyd yn gwerthu cardiau Nadolig ar gyfer Tŷ Gobaith.

Gorffennaf Newyddion

Gorffennaf Newyddion

Plant blwyddyn 6 yn derbyn gwersi beicio a dysgu am ddiogelwch y ffordd. Cafodd ddisgyblion blwyddyn 6 barti ffarwelio ar nos Iau, Gorffennaf 11eg yn neuadd yr ysgol. Cafwyd gwledd o fwyd, disgo a llawer o hwyl yn edrych ar hen luniau. Pob hwyl yn Ysgol Uwchradd...

Ymweliad â Chaerdydd 2019

Ymweliad â Chaerdydd 2019

Ymweliad â Chaerdydd Daeth yr amser unwaith eto i ddisgyblion flwyddyn 6 ymweld â Chaerdydd fel rhan o waith y tymor yn cymharu ardaloedd yng Nghymru.  Cafwyd tri diwrnod prysur a heulog yn aros yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd.  Llenwyd y dyddiau gyda ymweliadau â...

Mawrdd 2019 Newyddion

Mawrdd 2019 Newyddion

Mawrdd 2019 Newyddion Wythnos  Cariad @ Iaith I ddathlu’r wythnos bu disgyblion bl 3 a 4 yn  creu cerddi acrostig am Dewi Sant. Fel rhan o waith celf y tymor y mae’r disgyblion wedi bod yn astudio lluniau Menywod Cymreig  yr artist o Geredigion Ruth Jên ac yn efelychu...