Clybiau

Yn Ysgol Penybryn , ein bwriad yw sicrhau bod ein plant yn weithgar ymhob agwedd o’u haddysg. Ein gweledigaeth yw eu hyfforddi mewn sgiliau sylfaenol fydd yn eu harwain drwy eu bywydau haddysgol ac i’r dyfodol.

Rhan annatod o fywyd ysgol ydy’r clybiau a gynigiwn yma:

Aelodaeth yr Urdd

Bydd Clwb yr Urdd yn cyfarfod ar nos Iau ar y dyddiadau canlynol yn ystod Tymor yr Hydref – 3.20yh tan 4.15yh.

Mae ymuno a’r Urdd yn rhoi cyfle i’ch plentyn fynychu Clwb yr Urdd, cymryd rhan mewn cystadlaethau chwaraeon, eisteddfod, celf a chrefft, mynychu penwythnos Glanllyn a mwy.

Mae croeso i’r plant iau ymuno a’r Urdd er mwyn cystadlu yn yr eisteddfod.

Cysylltwch a’r swyddfa er mwyn cael manylion ar sut i ymaelodi.

2018 / 2019 Dyddiadau Clwb yr Urdd

 • 09/03/2019 – Eisteddfod Cylch Tywyn
 • 23/09/2019 – Eisteddfod Sir/County

Clwb Chwaraeon y Ddraig B3, 4, 5 a 6

Rydym yn trefnu Clwb Chwaraeon ar ôl ysgol i ddisgyblion blwyddyn 3, 4, 5 a 6.  Bydd y plant yn cael eu hyfforddi gan athrawon, cymorthyddion a gwirfoddolwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant priodol.

Pwrpas y clwb yw rhoi cyfle i’r plant gymryd rhan, yn hytrach na chystadlu yn unig, ym mhob agwedd o chwaraeon, gan gynnwys gymnasteg, rygbi a gemau ar y cae.

Bydd y Clwb yn cael ei gynnal yn Ysgol Penybryn ar Nos Fercher rhwng 3.20 a 4.15 yh.  Rhieni fydd yn gyfrifol am gasglu eu plant o’r clwb.  Rhaid i bob plentyn ymddwyn yn gall neu mi fyddwn yn eu gwahardd o’r Clwb.

Os ydych yn awyddus i’ch plentyn i gymryd rhan yn yr hyfforddiant, galwch heibio’r swyddfa i lenwi ffurflen.

Lawrlwythwch y ffurflen yma…

Clwb Garddio/Gwyrdd B3, 4, 5 a 6

Rydym yn cynnal y Clwb Garddio/ Gwyrdd ar gyfer disgyblion CA2.

Gobeithiwn gwrdd bob pythefnos rhwng 3.20 a 4.15yp er mwyn gallu paratoi yr ardd yn barod at y gwanwyn a chynnal ychydig o weithgareddau gwyrdd e.e. adeiladu bocs adar a gwneud bwyd i adar yr ardd.

Os oes gan eich plentyn/ plant ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r Grŵp Gwyrdd ar ôl ysgol a fyddech chi cystal a chysylltu gyda’r swyddfa.

Dyddiadau ‘r Clwb Gwyrdd
Nos Iau – 3.20 – 4.15pm

 • 22/2/18
 • 8/3/18
 • 22/3/18

Dosbarthiau 1 a 2 Clwb Cyw

Mae clwb Cyw yn cwrdd bob pythefnos ar nos Iau  o 3.20yh tan 4.15yh.       Pwrpas y clwb bydd hybu siarad Cymraeg trwy gael hwyl, edrych ar raglenni S4C a chael cyfle i sgwrsio gyda ffrindiau.

 • 17/01/2019
 • 31/01/2019
 • 14/02/2019
 • 07/02/2019
 • 21/03/2019
 • 04/04/2019

Os hoffech i’ch plentyn ddod i’r clwb, galwch heibio’r swyddfa i lenwi ffurflen. Diolch yn fawr iawn.

Lawrlwythwch y ffurflen yma…

performanceClub1

Clwb Perfformio

Dyddiadau ‘r Clwb Perfformio
Nos Lun – 3.20 – 4.15pm

 • 26/2/18
 • 12/3/18

Brecwast

Yn y clwb brecwast cynigiwn amrywiaeth o ffrwythau, grawnfwydydd, tôst a sudd ffrwyth yng ngofal staff gofalus a chymdeithasol.

Ffurflen Clwb Brecwast

Digwyddiadau

Diwrnod T Llew Jones // T Llew Jones Day
Dyddiad: Hydref 15, 2019, 12:00 am
Diwedd: Hydref 16, 2019, 12:00 am
Disgo i aelodau’r Urdd // Disco for Urdd members
Dyddiad: Hydref 21, 2019, 12:00 am
Diwedd: Hydref 22, 2019, 12:00 am
Hanner Tymor // Half Term
Dyddiad: Hydref 28, 2019, 12:00 am
Diwedd: Tachwedd 2, 2019, 12:00 am
Defnyddioch y calendr i weld manylion digwyddiadau