Polisi Preifatrwydd Gwefan

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn rheoli’r modd y mae Ysgol Penybryn Tywyn yn casglu, defnyddio, cynnal a datgelu gwybodaeth a gasglwyd gan ddefnyddwyr (yn unigol, ‘Defnyddiwr’) gwefan (‘Safle’) http://YsgolPenybrynTywyn.org.

Gwybodaeth adnabod bersonol

Gall y byddwn yn casglu gwybodaeth adnabod bersonol gan Ddefnyddwyr mewn amrywiaeth o ffyrdd yn gysylltiedig â’r gweithgareddau, gwasanaethau, nodweddion neu adnoddau a roddwn ar ein Safle. Ni fyddwn yn casglu gwybodaeth adnabod bersonol gan Ddefnyddwyr ond os ydynt yn cynnig gwybodaeth o’r fath yn wirfoddol i ni. Gall Defnyddwyr bob amser wrthod darparu gwybodaeth adnabod bersonol, ond gall hyn eu rhwystro rhag ymwneud â rhai o’r gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r Safle.

Gwybodaeth adnabod nad yw’n bersonol

Gall y byddwn yn casglu gwybodaeth adnabod nad yw’n bersonol am Ddefnyddwyr pryd bynnag y byddant yn rhyngweithio â’n Safle. Gall gwybodaeth adnabod nad yw’n bersonol gynnwys enw’r porwr, y math o gyfrifiadur a gwybodaeth dechnegol am ddull Defnyddwyr o gysylltu â’n Safle, megis y system weithredu a’r darparwyr gwasanaeth Rhyngrwyd a ddefnyddir, a gwybodaeth arall o’r fath.

Cwcis pori’r we

Gall y bydd ein Safle yn defnyddio ‘cwcis’ i gyfoethogi profiad Defnyddwyr. Gosoda porwr gwe’r Defnyddwyr y cwcis ar eu gyriant caled at bwrpas cadw cofnodion ac weithiau i olrhain gwybodaeth amdanynt. Gall Defnyddwyr ddewis gosod eu porwr gwe i wrthod cwcis, neu i’w hysbysu pan fo cwcis yn cael eu hanfon. Os gwnânt hynny, efallai na fydd rhai rhannau o’r Safle’n gweithio’n iawn.

Sut rydym yn defnyddio gwybodaeth a gesglir

Gall y bydd Ysgol Penybryn Tywyn yn casglu a defnyddio gwybodaeth bersonol Defnyddwyr at y dibenion a ganlyn:
– Rhedeg a gweithredu ein Safle
Gallwn fod angen eich gwybodaeth i arddangos cynnwys yn gywir ar y Safle.
– Anfon e-byst achlysurol

Gall y byddwn yn defnyddio’r cyfeiriad e-bost i anfon gwybodaeth i’r Defnyddiwr a diweddariadau ynglŷn â’i archeb. Gall hefyd gael ei ddefnyddio i ymateb i’w ymholiadau, cwestiynau, a/neu geisiadau eraill.

Sut rydym yn gwarchod eich gwybodaeth

Mabwysiadwn arferion casglu, storio a phrosesu data a mesurau diogelwch addas i amddiffyn rhag mynediad heb awdurdod, newid, datgelu neu ddinistrio eich gwybodaeth bersonol, enw defnyddiwr, cyfrinair, gwybodaeth ynglŷn â thrafodiadau a data a gedwir ar ein Safle.

Rhannu eich gwybodaeth bersonol

Nid ydym yn gwerthu, masnachu, na hurio gwybodaeth adnabod bersonol Defnyddwyr i eraill. Gall y byddwn yn rhannu gwybodaeth ddemograffaidd agregedig gyffredinol nad ydyw wedi ei chysylltu ag unrhyw wybodaeth adnabod bersonol ynglŷn ag ymwelwyr a Defnyddwyr, gyda’n partneriaid busnes, cysylltiedigion a hysbysebwyr yr ymddiriedir ynddynt i’r pwrpasau a amlinellir uchod.

Gall y byddwn yn rhannu neu werthu gwybodaeth i drydydd partïon ar gyfer marchnata neu bwrpasau eraill.

Gwefannau trydydd parti

Gall Defnyddwyr ganfod hysbysebion neu gynnwys arall ar ein Safle sy’n cysylltu i safleoedd a gwasanaethau ein partneriaid, cyflenwyr, hysbysebwyr, noddwyr, trwyddedwyr a thrydydd partïon eraill. Nid ydym yn rheoli cynnwys na dolenni sy’n ymddangos ar y safleoedd hyn ac nid ydym yn gyfrifol am y dulliau gweithredu a ddefnyddir gan wefannau sy’n gysylltiedig i neu o’n Safle. Yn ychwanegol, gall y safleoedd neu wasanaethau hyn, gan gynnwys eu cynnwys a’u dolenni, fod yn newid yn gyson. Efallai bod gan y safleoedd a’r gwasanaethau hyn eu polisïau preifatrwydd a’u polisïau gwasanaeth cwsmer eu hunain. Mae pori a rhyngweithio ar unrhyw wefan arall, gan gynnwys gwefannau sydd â dolen i’n Safle ni, yn ddarostyngedig i delerau a pholisïau’r wefan honno.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Ceidw Ysgol Penybryn Tywyn yr hawl i ddiweddaru’r polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg. Pan wnawn hynny, byddwn yn gosod hysbysiad ar brif dudalen ein Safle ac yn diwygio’r dyddiad diweddaru ar waelod y dudalen honno. Anogwn Ddefnyddwyr i wirio’r dudalen hon yn aml am unrhyw newidiadau er mwyn parhau’n ymwybodol o sut rydym yn cynorthwyo i warchod yr wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno mai eich cyfrifoldeb chi yw adolygu’r polisi preifatrwydd hwn yn achlysurol a dod yn ymwybodol o addasiadau.

Eich derbyniad o’r telerau hyn

Drwy ddefnyddio’r Safle hwn, rydych yn dynodi eich bod yn derbyn y polisi hwn. Os nad ydych yn cytuno i’r polisi hwn, os gwelwch yn dda peidiwch â defnyddio’n Safle. Ystyrir y bydd parhau i ddefnyddio’r Safle yn dilyn postio newidiadau i’r polisi hwn yn golygu eich bod yn derbyn y newidiadau hynny.
Crëwyd y polisi preifatrwydd hwn gyda PrivacyPolicies.com

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd hwn, dulliau gweithredu y Safle hwn, neu am eich ymwneud â’r Safle, cysylltwch â ni.

Diweddarwyd y ddogfen hon ddiwethaf ar 25 Awst 2015.